กิจกรรม

- ส่งมอบสินค้า ณ บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต วันที่ 29 พ.ค 62

ส่วน body